Om te zorgen dat onze hulp optimaal tot zijn recht komt en voor een goede gang van zaken zijn er huisregels opgesteld:

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u zich dan s.v.p. even bij de balie.
 • Wilt u de eerste keer een geldig legitimatiebewijs meenemen? Als uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u dit dan s.v.p. doorgeven.
 • Het aantal behandelingen en het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar. Dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen en u dient dan ook zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden!
 • Met de zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt en declareren we digitaal bij hen voor contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen wordt de rekening naar u gestuurd en gelden de tarieven, zoals deze in de wachtkamer zijn vermeld. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 • De algemene tarievenlijst staat vermeld op onze website.
 • Bij verhindering dient u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen anders wordt 75% van het gehanteerde tarief bij u in rekening gebracht. Voor afspraken op maandag geldt dat de afspraak maandag vóór 9 uur afgezegd moet zijn.
 • Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten. Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van of behandeld te worden door een stagiaire, maakt u dit dan kenbaar aan zijn/haar begeleider.
 • Gaarne uw eigen handdoek meenemen.
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
 • Het is niet toegestaan om etenswaren te nuttigen in één van de behandelkamers of kleedkamers.
 • S.v.p. de tijdschriften en het speelgoed na gebruik terugleggen.
 • Het personeel behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag vertonen, te verwijderen uit het gebouw.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen. Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtkamer of kleedkamer!
 • Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de fysiotherapeuten of, indien aanwezig, de receptioniste.
 • In ons centrum hechten wij veel waarde aan uw privacy. In de meeste behandelkamers is de privacy gewaarborgd. Tevens hanteren wij in de praktijk een privacyreglement. Belangrijk onderdeel hierin is dat uw persoonsgegevens en behandeldossier niet toegankelijk zijn voor derden. Eventuele schriftelijke bijlagen behorend bij uw dossier worden in een afgesloten kast bewaard. Wij stellen prijs op uw privacy en trachten er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.
 • Heeft u een klacht, wilt u dit dan melden aan de balie en het daarvoor bestemde formulier invullen.


Huisregels met betrekking tot de abonnementen:

 • Het abonnement is geldig vanaf de dag dat u getest bent.
 • De betaling dient voor aanvang van de eerste training te zijn voldaan.
 • Het abonnement moet 4 weken voor het einde van uw abonnementsperiode schriftelijk worden opgezegd.
 • Het abonnement wordt zonder opzegging automatisch verlengd voor eenzelfde periode.
 • U kunt trainingen die u mist inhalen binnen uw abonnementsperiode.
 • Als u niet kunt, dient u ruim van tevoren (24 uur) af te bellen, anders is deze les later niet meer in te halen en wordt deze gerekend als een lesuur.
 • Eenmaal afgesproken, bent u verplicht de kosten te voldoen. Ook als u niet (meer) komt.
 • Wij geven geen van tevoren afgesproken kosten retour.
 • U krijgt van ons een nota.
 • U wordt verzocht het test- en inschrijfgeld bij de intake te voldoen.
 • U wordt verzocht het abonnementsgeld over te maken op rekeningnummer:
  IBAN NL16 RABO0369619625 t.n.v. Fysiotherapie de Doelen te Gouda voor aanvang van uw abonnement o.v.v. het declaratienummer.